מחשבון הוצאות מימון

סך המחזור בשנה (₪) רווח נקי (₪) סך עלויות מימון (₪)